artikel 51 vragen

Artikel 51 vragen over het 'Artikel 51 vragen'-proces

De CDA fractie van Maassluis heeft het college van B & W zogenaamde (schriftelijke) artikel 51 vragen gesteld over de beantwoordingstermijn van eerdere artikel 51 vragen. Ook het uitblijven van de gevraagde gedetailleerde informatie in het zogenaamde 'Schansbrug'-dossier zijn voor het CDA Maassluis aanleiding voor vragen over dit proces.
Art. 51 vragen inzake proefboring NAM

In het kader van artikel 51 heeft de CDA fractie van Maassluis de volgende vragen  gesteld aan het college:

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

Afgelopen zomer ontvingen we als gemeenteraad informatie over het voornemen van de NAM om nabij de A20 een proefboring te doen om vast te stellen of er gas kan worden gedepleteerd. Naar aanleiding van de informatie heeft de fractie van CDA Maassluis de volgende vragen:  
Artikel 51 vragen vergunningsbesluit Windpark Nieuwe Waterweg

De fractie van het CDA Maassluis heeft in het kader van art 51. van de gemeente wet de volgende vragen aan het College gesteld:

Op 2 oktober ontving de fractie van het CDA Maassluis het bericht dat het college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam de omgevingsvergunning heeft verleend voor de realisatie van het Windpark Nieuwe Waterweg. Daarnaast heeft het Hoogheemraadschap van Delfland eveneens positief geoordeeld over de vergunning. Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van CDA Maassluis de volgende vragen:
Artikel 51 vragen geluidswerende maatregelen A20/Dijkpolder

De fracties van het CDA Maassluis en de ChristenUnie hebben in het kader van Artikel 51 van de gemeentewet van Maassluis de volgende vragen gesteld aan het College:

Geacht College,

Tijdens de ideeënmarkt voor de begroting 2015, hebben wij gesproken met 2 inwoners die vragen hadden over geluidswerende maatregelen langs de A20 in de wijk Dijkpolder ter hoogte van de Esdoorn.
Antwoorden artikel 51 vragen NAM proefboringen

In september stelde de fractie van het CDA Maassluis vragen over de voorgenomen proefboring door de NAM naast de A20 in de gemeente Midden-Delfland.

Na een tussen antwoord in oktober heeft het College via onderstaande brief de vragen afgelopen week beantwoord.
Artikel 51 vragen wijzigingen Lentiz Kastanje College

Op 25 november 2014 heeft het CDA Maassluis vragen gesteld over de wijzigingen in de schoolleiding van het Kastanje College. De reactie van het College op deze vragen treft u hieronder aan.

Vraag 1
Bent u op de hoogte van de brief, de inhoud en de plannen van de Lentiz onderwijsgroep?
Antwoord
Ja. Met de wijziging in de schoolleiding wil Lentiz College meer samenhang aan brengen tussen het aanbod in Midden-Delfland en Maassluis en met deze bundeling van krachten het aanbod VMBO/MBO in onze gemeente versterken.
Beantwoording Artikel 51 vragen Geluidswerende maatregelen A20


Op 2 november 2014 hebben de fracties van het CDA Maassluis en de ChristenUnie op grond van art.51 RvO aandacht gevraagd voor de geluidsoverlast A20 en het aanbrengen van een geluidsisolerende maatregelen.
Artikel 51 vragen Sportzaal Haydnlaan

Het CDA Maassluis en de VVD Maassluis hebben samen de onderstaande artikel 51 vragen gesteld aan het College over de Raadsinformatie brief over de Sportzaal Haydnlaan:
Artikel 51 vragen opvolging aanbevelingen van de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid

De fractie van het CDA Maassluis heeft de volgende artikel 51 vragen gesteld aan het College over de opvolging aanbevelingen Onderzoeksraad Voor de Veiligheid:

Op 6 februari jl. heeft een delegatie van de gemeenteraad en inwoners van Maassluis een bezoek gebracht aan Odfjell. In het verleden heeft de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid onderzoek gedaan naar de misstanden bij onder andere Odfjell.
Naar aanleiding van het bezoek heeft de fractie van CDA Maassluis de volgende vragen:
Artikel 51 vragen ontwikkelingen rondom de Voedselbank

In het kader van artikel 51 van de gemeentewet van Maassluis heeft de CDA fractie de volgende vragen gesteld aan het College over diverse ontwikkelingen rondom de Voedselbank:
Artikel 51 vragen naar aanleiding van problemen in de schuldhulpverlening

Al enige tijd maken de fracties het CDA Maassluis en de PvdA Maassluis zich zorgen over de schuldhulpverlening in Maasluis. Er bereiken ons opnieuw berichten dat het niet goed gaat met de schuldhulpverlening. Juist nu er zo veel Maassluizers –tot ieders verdriet- een beroep moeten doen op deze hulp. Wij begrijpen dat er onrust is binnen de uitvoerende organisatie, Westerbeek, door onzekerheid over de toekomstige vormgeving van de schuldhulpverlening. Door de onrust bij Westerbeek en de wisselende functionarissen daar worden de mensen met schuldproblemen niet optimaal geholpen.
Antwoorden artikel 51 vragen verkeersafwikkeling aansluitingen 6 en 7 A20

In uw brief van 29 januari 2015 stelt u ons op grond van art. 51 RvO vragen over de verkeersafwikkeling van de aansluitingen 6 en 7 op de A20. Onze antwoorden treft u hierbij aan.

1. In hoeverre bent u bekend met de raadsinformatiebrief van 27 januari 2015 en het bijbehorende rapport "Verkeersafwikkeling aansluitingen 6 en 7 A20", dat het college van Midden-Delfland aan de gemeenteraad van Midden-Delfland heeft verstrekt?
Beantwoording artikel 51 vragen naar aanleiding van problemen in de schuldhulpverlening

Het fracties van het CDA Maassluis en PvdA Maassluis hebben in het kader van artikel 51 vragen gesteld over de uitvoering van de schuldhulpverlening in Maassluis. Hier onder treft u de vragen en antwoorden van het College aan:
Artikel 51 vragen fusie bibliotheken

De fractie van het CDA Maassluis heeft de volgende artikel 51 vragen aan het College gesteld:

De bibliotheek in Maassluis is een aantrekkelijke ontmoetingsplek voor inwoners en organisaties die op zoek zijn naar kennis en informatie. Afgelopen week bereikte de fractie van CDA Maassluis het bericht over fusie plannen tussen de bibliotheken van Maassluis/Midden-Delfland enerzijds en de bibliotheek van Vlaardingen anderzijds.
Artikel 51 vragen over stand van zaken De Dijk

Het CDA Maassluis heeft onderstaande vragen aan het College gesteld over de stand van zaken rond het bedrijventerrein de Dijk.
Artikel 51 vragen over stand van zaken werken aan de Heldringstraat

In het kader van artikel 51 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Maassluis heeft de fractie van het CDA de volgende vragen gesteld.
Artikel 51 vragen Jeugdbeleidsplan

Het integraal jeugdbeleidsplan liep van 2010 – 2014. CDA Maassluis heeft eerder gevraagd wanneer de raad een nieuw integraal jeugdbeleidsplan kan ontvangen. In het griffienieuws van 21 augustus jl. is door middel van een afhandeling van deze vraag in de raad van 23 juni jl. een antwoord gekomen.
Naar aanleiding hiervan stellen wij het College van Maassluis in het kader van art. 51 de volgende vragen:
Artikel 51 vragen veiligheid kerktoren Groote Kerk

Op 10 maart jl. heeft CDA Maassluis in het actualiteitenhalfuur aandacht gevraagd voor de veiligheid van de kerktoren van de Groote Kerk. Op dat moment was de kerktoren vanwege veiligheidsredenen gesloten voor het publiek. Het College gaf tijdens dit actualiteitenhalfuur aan dat ook zij voor openstelling gingen en zelfs op zeer korte termijn. Vervolgens hebben wij via de krant de Schakel van 20 augustus jl. vernomen dat het College inschat dat de kosten € 40.000,- zullen zijn en dat nog onzeker is wanneer de werkzaamheden beginnen.
Artikel 51 vragen inzake Leerplicht

Op dinsdag 15 september is het jaarverslag 2013- 2014 van het regionaal bureau leerplicht behandeld. Tijdens deze commissie behandeling is door het College toegezegd om binnen 2 maanden met het jaarverslag van 2014-2015 te komen. Bij de behandeling van dit jaarverslag zouden onder andere de speerpunten van het lopende schooljaar besproken worden.

In diezelfde commissie is ook toegezegd dat er nadere informatie volgt over het aantal schorsingen in Maassluis en weigeringen van jongeren tussen de 18 en 23 jaar. Ook hebben we als CDA Maassluis in die commissievergadering aandacht gevraagd voor de ervaringen rond de invoering van het passend onderwijs en eventuele verleende vrijstellingen van de leerplicht.
Artikel 51 vragen Collectieve Aanvullende Verzekering voor zorgkosten minima

Als fracties van CDA Maassluis en PvdA Maassluis bereikte ons onlangs zorgelijke signalen over de Collectieve Aanvullende Verzekering voor zorgkosten (CAV). Deze Collectieve Aanvullende verzekering wordt sinds jaar en dag aan de minima van Maassluis aangeboden. Onverwachte, onverzekerde zorgkosten kunnen hoog op lopen en mensen met een laag inkomen in financiële problemen brengen. We willen voorkomen dat mensen met een laag inkomen in geldnood, schulden of andere problemen terecht komen door onverwachte zorgkosten.
Artikel 51 vragen CDA Maassluis, PvdA en VVD inzake verkeersafwikkeling “de Dijk”

Touringcarbedrijf Nooteboom Tours heeft recent de derde kavel aangekocht op De Dijk, het bedrijventerrein in Maassluis. Dit is positief nieuws, gelet de ambitie die het gemeentebestuur heeft ten aanzien van de verkoop van kavels. De verkoop van de kavel en de vestiging van het bedrijf in Maassluis zijn van meerwaarde voor de stad. In de krant meldt het bedrijf dat ze onder meer voor deze locatie heeft gekozen vanwege de goede verbindingen, onder andere via de Laan 1940-1945.
Antwoorden artikel 51 vragen inzake Leerplicht

Als CDA Maassluis kregen wij onderstaande antwoorden op onze artikel 51 vragen inzake Leerpicht.

In uw brief van 20 januari 2016 wijst u op de toezeggingen die is gedaan tijdens de bespreking van het jaarverslag leerplicht 2013-2014 op 15 september 2015 in de commissie. Tevens stelt u in uw brief een aantal vragen o.g.v. artikel 51 van het reglement van orde.
Onderstaand geven wij eerst een antwoord op uw artikel 51 vragen. Aan het slot van deze brief geven wij de uitwerking van twee nog openstaande toezeggingen
Artikel 51 vragen toren Groote Kerk

Tijdens de begrotingsbehandeling 2016 in november 2015 is in de gemeenteraad unaniem de motie aangenomen om alles in het werk te stellen om de kerktoren van de Groote Kerk voor 1 maart 2016 weer veilig open te stellen. Helaas is er nog altijd niet begonnen met de herstelwerkzaamheden en is daarmee de termijn niet gehaald die in de motie wordt opgedragen.

Hierom heeft de fractie van het CDA Maassluis op 8 maart jl. via de griffie nagevraagd wat de stand van zaken is rond de herstelwerkzaamheden van de opgang van de toren van de Groote Kerk.
Artikel 51 vragen uitspraak Windpark Nieuwe Waterweg

Op 9 maart 2016 heeft de fractie van het CDA Maassluis in het kader van artikel 51 vragen gesteld aan het college over de uitspraak van de Raad van State inzake het Windpark Nieuwe Waterweg.

Onderstaand het antwoord wat wij van het college ontvingen.

Geachte mevrouw, mijnheer,
 
Middels uw brief van 9 maart jl. heeft u op grond van artikel 51 RvO aandacht gevraagd voor de uitspraak Raad van State inzake het Windpark Nieuwe Waterweg. In deze brief zullen wij uw vragen in de door u gestelde volgorde beantwoorden.
1. Heeft u kennis genomen van de uitspraak van de Hoge Raad? Zo ja, in hoeverre klopt het dat de afgegeven omgevingsvergunning voor het Windpark Nieuwe Waterweg onherroepelijk is geworden?
Wij zijn op de hoogte van de uitspraak van de Raad van State. De Hoge Raad heeft in deze geen uitspraak gedaan. Het klopt inderdaad dat de afgegeven omgevingsvergunning voor het Windpark Nieuwe Waterweg de dag na bekendmaking van de uitspraak onherroepelijk is geworden. Er is geen hoger beroep op een uitspraak van de Raad van State mogelijk.
Artikel 51 vragen bioscoop

Een bioscoop staat op de wensenlijst van veel inwoners van Maassluis, getuige de reacties die de fractie van CDA Maassluis bereikten. Het CDA Maassluis deelt deze wens. Wij zien een bioscoop als een mooie voorziening waarmee we Maassluis nog aantrekkelijker en leuker kunnen maken voor allereerst onze inwoners maar natuurlijk ook bezoekers van onze stad.
Pagina's

Subscribe to artikel 51 vragen