8.3 ruimtelijke ordening

De inrichting van de publieke ruimte raakt ons allen. Het gaat om het scheppen van een zo goed mogelijk evenwicht tussen wonen, werken en recreëren, tussen economische en ecologische functies. Ruimtelijke ordening is een middel en geen doel. Het is een belangrijk instrument om leefbaarheid in de gemeente in stand te houden en te bevorderen.

  • Het CDA Maassluis streeft naar een goede balans tussen de economische kwaliteit (bedrijfsterreinen, kweekvijver nieuwe bedrijvigheid enz.), de sociale kwaliteit (buurtgerichte activiteiten, voorzieningen zoveel mogelijk in de wijk), de ecologische kwaliteit (infrastructuur, waterhuishouding en natuurwaarden) en de kwaliteit van de stedelijke vernieuwing in diverse wijken.
  • Het ruimtelijke-ordeningsbeleid dient te worden afgestemd op de demografische prognoses voor de gemeente (en de regio). Als bevolkingsdaling aan de orde is, ontwikkelt de gemeente scenario’s waarin de beleidsmatige en financiële consequenties worden beschreven.
  • Omdat stapeling van regels kan leiden tot vertraging en onnodige kosten bij bouw- en projectontwikkeling, is het CDA Maassluis ervoor dat de noodzaak en het effect van de eigen gemeentelijke regels opnieuw worden vastgesteld.
  • De woningbouwprojecten in de stad verdienen continue bewaking, vooral op het punt van de mogelijke risico’s. Periodieke en geactualiseerde informatievoorziening aan de gemeenteraad is daarbij een noodzaak.