1.4. een veilige en toegankelijke buitenruimte voor iedereen

De leefbaarheid vergroten betekent dat de gemeente voldoende aandacht moet hebben voor de inrichting en het onderhoud van de buitenruimte. De buitenruimte in de stad moet toegankelijk zijn, veilig zijn, maar ook voldoende speelmogelijkheden bieden. De buitenruimte moet een prettige plek zijn om elkaar te ontmoeten.

  • De kwaliteit van de bestrating vraagt blijvende inzet van de gemeente. De gemeente geeft ieder jaar aan in welke wijk zij extra inzet gaan plegen, naast het regulier onderhoud, om zo ook een verbeterslag te maken.
  • De inrichting van de buitenruimte van de woonservicezones moet passen bij de doelgroep, zoals brede trottoirs en veilige oversteekplaatsen.
  • Een toegankelijke stad vraagt ook om een adequate gladheidsbestrijding. De paden rondom complexen waar senioren en mindervaliden wonen, moeten goed begaanbaar zijn, ook onder winterse omstandigheden. De routes vanuit de woonservice-complexen naar de winkel- en zorgcentra vragen om extra inzet.
  • In overleg met de winkelcentra wordt bekeken hoe de gladheidsbestrijding op de parkeerplaatsen het beste kan worden uitgevoerd.
  • Bij de inrichting en herinrichting van straten en pleinen speelt de kwaliteit en de duurzaamheid van de voorzieningen een belangrijke rol. Hierbij moet worden meegewogen of toekomstig onderhoud goed en efficiënt kan worden uitgevoerd.
  • Woningen, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben ieder hun aparte functie en plaats in Maassluis, waarbij gestreefd moet worden naar een evenwichtige balans tussen de verschillende belangen. Dit kan door kritisch te kijken naar de mogelijkheden op het gebied van verkeer en te investeren in groen en speelgelegenheden.
  • De gemeenteatlas geeft een duidelijk inzicht in hoe inwoners onze stad beleven. Bij het verschijnen van de gemeenteatlas geeft de gemeente een reactie op de cijfers, met daarbij een overzicht wat de gemeente gaat doen ter verbetering. Uiteraard worden de doelen meetbaar weergegeven.
  • Openbare verlichting zorgt voor veilige verkeersdeelname in de donkere uren, maar geeft ook een gevoel van veiligheid aan gebruikers van de openbare ruimte. Goed werkende verlichting is belangrijk en over beheer en onderhoud moeten er dwingende voorschriften zijn.