Inleiding: Het CDA in Maassluis

Het CDA Maassluis is een moderne christendemocratische volkspartij. Voor het CDA Maassluis staat de gemeenschap centraal. De betrokkenheid van mensen bij hun gemeente, gezin en familie, de school, de buurt, het bedrijf, de vereniging: dat is het ware draagvlak van de gemeente als publieke lokale gemeenschap.

Het CDA Maassluis wil de komende jaren meebouwen aan een stad waar het goed toeven is. We verzetten ons tegen zaken die de samenleving aantasten, zoals criminaliteit, drugsgebruik en alcoholgebruik onder jongeren. Met goede ondersteuning helpen we mensen die aan de kant staan. Voor gezinnen die hard in hun portemonnee worden geraakt, zetten we ons als gezinspartij extra in.

Christendemocraten hebben een christelijk mensbeeld, met de Bijbel als inspiratiebron. Daarin staat centraal dat je niet voor jezelf maar voor een ander leeft. Daar past geen anonieme wijk bij en geen gemeente die alles regelt. Het CDA Maassluis gelooft in het oplossend vermogen van mensen en organisaties zelf.

Het CDA Maassluis hecht aan het christelijk karakter, dat zich uit in medemenselijkheid, niemand achterlaten, aandacht voor de ander en rekening houden met elkaar, ongeacht huidskleur of achtergrond. Iedereen telt en iedereen is welkom die zich herkent in deze uitgangspunten.

Als CDA Maassluis willen we vijf bewegingen in onze samenleving inzetten:

  1. Van vrijblijvendheid naar betrokken: iedereen doet mee en iedereen telt mee
  2. Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden
  3. Van nazorg naar voorzorg: meer aandacht voor het voorkomen van problemen
  4. Van polarisatie naar participatie: mensen samen brengen via werk, school en maatschappelijke organisaties
  5. Van consumeren naar waarderen: niet alles van waarde is in geld uit te drukken

Deze vijf bewegingen lopen als een rode draad door ons verkiezingsprogramma.